Referat Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Daria Bieńkuńska
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
lokalizacja: Budynek główny "B", II piętro, pokoje 238-239
tel.: +48 (55) 239 32 03 sekretariat referatu
fax: +48 (55) 239 31 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail Referatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Anna Szulc (w zastępstwie Patrycja Surówka)– inspektor ds. organizacyjnych i budżetu
pokój nr 239
tel.: +48 55 239 32 03

Pracownicy/stanowiska

Anna Dziadosz - inspektor ds. zieleni, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa
pokój  nr 242
tel.: +48 (55) 239 31 08

Bartosz Nowak - inspektor ds. zieleni, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa
pokój  nr 244
tel.: +48 (55) 239 33 42

Ewa Wolińska – specjalista ds. gospodarki wodnej
pokój nr 244
tel.: +48 (55) 239 31 50

Sławomir Antonkiewicz – inspektor ds. gospodarki odpadami i rybactwa
pokój nr 248
tel.: +48 (55) 239 31 23

Małgorzata Sokołowska – inspektor ds. ochrony powietrza i ochrony przed hałasem
pokój nr 242
tel.: +48 (55) 239 31 36

Barbara Chowałko – inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji o środowisku, ochrony przyrody
pokój nr 241
tel.: +48 (55) 239 31 04

Anna Zalewska – inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji o środowisku, ochrony przyrody
pokój nr 241
tel.: +48 (55) 239 31 03

Agnieszka Strycharczyk – inspektor ds. gospodarki ściekowej na obszarach nieskanalizowanych
pokój nr 244
tel.: +48 (55) 239 31 00

Magdalena Piotrowicz - specjalista ds. programów z zakresu ochrony środowiska i ds. udostępniania informacji o środowisku
pokój nr 245
tel.: +48 (55) 239 31 05

I. Referat Ochrony Środowiska realizuje:
1. Działania na rzecz ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych.
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony zieleni miejskiej na podstawie ustawy o ochronie przyrody to jest:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz terminów ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów,
c) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych z tytułu usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub ich zniszczenia,
d) kontrola realizacji zobowiązań nałożonych na wnioskodawców decyzjami Prezydenta Miasta Elbląg w sprawach realizacji nasadzeń zamiennych, zastępczych, przesadzeń drzew lub krzewów oraz zachowania żywotności drzew i krzewów przesadzonych oraz nasadzeń;
2) prowadzenie spraw z zakresu form ochrony przyrody:
a) przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustanowienia pomnika przyrody , stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo – krajobrazowego,
b) przygotowanie projektów uchwał w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
c) przekazywanie kopii aktu dot. utworzenia lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska prowadzącemu centralny rejestr form ochrony przyrody celem wpisania tych informacji do w/w rejestru oraz kopii całej dokumentacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska prowadzącemu rejestr i gromadzącemu dokumentację elementów środowiska przyrodniczego,
d) przygotowanie projektów uchwał w sprawie uzgadniania zakresu zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych,
e) w przypadku przyjęcia informacji dot. odkrycia kopalnych szczątków roślin i zwierząt przekazywanie zawiadomienia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska,
f) prowadzenie pielęgnacji pomników przyrody na terenach miejskich;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, to jest:
a) prowadzenie rejestru w/w zwierząt,
b) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru zwierząt;
4) analiza i uzgadnianie projektów planów zagospodarowania inwestycji pod kątem gospodarki zielenią;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony lasów na podstawie ustawy o lasach, to jest:
a) zalesianie i pielęgnacja lasów stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg na terenie Modrzewiny,
b) nadzór nad realizacją prac związanych z zalesianiem, pielęgnacją lasu, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną przed zwierzyną płową na terenie Modrzewiny,
c) w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt nadleśnictwa,
d) zlecanie opracowania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
e) zlecanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
f) zatwierdzanie i nadzór nad wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz nadzór nad ich realizacją,
g) przygotowywanie porozumień dot. sprawowania nadzoru przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
h) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie pozyskania drewna w lasach lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
i) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie uznania lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny,
j) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaopiniowania wniosku dot. uznania lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa za ochronny;
6) prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką na podstawie ustawy prawo łowieckie;
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
b) opiniowanie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
c) udział w negocjacjach związanych z ustaleniem wysokości odszkodowania z tytułu szkody w uprawach rolnych spowodowanej przez zwierzynę łowną,
d) współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny;
7) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego, w tym:
a) przygotowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej,
b) wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
c) prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
d) prowadzenie rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
e) wydawanie zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, to jest:
a) czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku znęcania się nad zwierzętami,
b) zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
c) wydawanie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu zezwoleń z w/w zakresu;
2. Działania na rzecz poprawy jakości środowiska:
1) strategiczne dokumenty z zakresu ochrony środowiska:
a) sporządzanie programów i opracowań z zakresu ochrony środowiska,
b) przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programów z zakresu ochrony środowiska wymagających jej przeprowadzenia,
c) przygotowywanie sprawozdań z realizacji Programów i opracowań z zakresu ochrony środowiska,
d) udział w pracach zespołów ds. opracowania wojewódzkich programów i planów z zakresu ochrony środowiska,
e) udzielanie pozwoleń zintegrowanych;
2) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i udostępnianie informacji o środowisku:
a) prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
b) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
c) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji i dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
d) coroczne przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych ,
e) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
f) aktualizacja treści strony internetowej DGKiOŚ, Poradnika Interesanta oraz bieżące przekazywanie danych do BIP-u i Ekoportalu w zakresie realizacji zadań Referatu Ochrony Środowiska,
g) przygotowywanie i aktualizacja kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w sprawach z zakresu Referatu Ochrony Środowiska w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz bieżąca aktualizacja Poradnika Interesanta,
h) opiniowanie projektów inwestycji mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3) Gospodarka wodna:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
- pozwoleń wodno -prawnych w zakresie szczególnego korzystania z wód, regulacji wód, wykonywania urządzeń wodnych, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska,
- wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno prawnego,
- ustanawiania stref obejmujących wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej,
- ustalania linii brzegu dla wód,
- zatwierdzania ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,
- nakazywania właścicielowi gruntu przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom,
b) przekazywanie kopii decyzji w sprawie ustanowienia stref obejmujących wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
c) przygotowywanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu kąpielisk,
d) prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk zgodnej z uchwałami Rady Miejskiej,
e) przekazywanie informacji zawartych w ewidencji kąpielisk na wniosek właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami,
f) prowadzenie okresowych przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych oraz realizacji tych pozwoleń,
g) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, raportów oddziaływania na środowisko oraz projektów pod kątem ochrony ziemi i wód;
4) gospodarka ściekowa na obszarach nieskanalizowanych;
a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
b) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
c) wnioskowanie o uwzględnienie nieruchomości nieskanalizowanych w planie rozwoju sieci kanalizacyjnych,
d) kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,
e) kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
f) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej i wydawanie związanych z tym decyzji,
g) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
h) wydawanie z urzędu decyzji o ustaleniu obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wysokości opłat oraz     sposobu i terminu udostępniania pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia,
i) odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
j) kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
k) weryfikacja kwartalnych sprawozdań dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
l) współdziałanie w sprawie opracowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
m) współdziałanie w prowadzeniu kampanii edukacyjno – informacyjnej wśród mieszkańców na temat prawidłowej gospodarki ściekowej,
n) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
o) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
p) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
q) współdziałanie w sprawie przekazywania informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie uzyskanych zezwoleń,
r) sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu nieczystości ciekłych,
s) współdziałanie w corocznej analizie stanu gospodarki ściekowej w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Miasto Elbląg w tym zakresie;
t)przygotowywanie we współpracy z DUA i EPWIK Sp. z o.o.,  sąsiednimi gminami propozycji planu aglomeracji  Elbląg lub jego zmiany,
u)prowadzenie przy udziale EPWIK  Sp. z o.o. i gmin objętych aglomeracją Elbląg spraw związanych z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w szczególności przedkładanie informacji, o których mowa w art. 43 ust 3b pkt 2-4 Prawo wodne dla aglomeracji Elbląg;
5) gospodarka odpadami;
a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących gospodarki odpadami to jest:
- przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest lub o usunięciu wyrobów zawierających azbest,
- wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
- wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
- wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
- wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
- wydawanie zezwoleń na transport odpadów,
b) wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących  gospodarowania odpadami z wypadków,
c) wydawanie decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowań pozwoleń dotyczących wytwarzania odpadów,
d) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczom odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazujących sposób wykonania tej decyzji,
e) prowadzenie kontroli spełnienia warunków określonych w wydanych decyzjach administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami,
f) przekazywanie sprawozdań do Marszałka Województwa i WFOŚiGW dot. rodzaju, ilości zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz wysokości wydatków poniesionych na te działania,
g) przekazywanie do Marszałka Województwa kopii ostatecznych decyzji w zakresie gospodarki odpadami w celu umieszczenia ich w BDO,
h) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów,
i) współdziałanie w sprawie przekazywania informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie uzyskanych zezwoleń;
6) gospodarka odpadami komunalnymi;
a) współdziałanie we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Elbląg,
b) działania na rzecz selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) działania na rzecz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania,
d) współdziałanie w prowadzeniu działań edukacyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) obsługa systemu informacyjnego w zakresie udostępniania na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Gminy Miasto Elbląg informacji o:
- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy,
- miejscach zagospodarowania odpadów przeznaczonych do składowania,
- osiągniętych przez Gminę Miasto Elbląg oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych,
f) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
g) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nie objętych systemem gospodarki odpadami w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
h) współdziałanie dotyczące uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
i) przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków zapewniających utrzymanie czystości i porządku , o którym mowa w art. 5 ust. 1-4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
j) prowadzenie w postaci bazy danych na informatycznych nośnikach danych rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
k) dokonywanie wpisów, w tym: nadawanie numeru rejestrowego przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
l) przetwarzanie danych wpisanych do rejestru oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych danych,
m) przekazywanie informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie uzyskanych licencji, koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestru działalności regulowanej,
n) kontrola firm odbierających odpady komunalne,
o) wydawanie decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej,
p) wydawanie decyzji nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej lub mieszających selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
r) weryfikacja kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
s) sporządzanie i przekazywanie Marszałkowi Województwa miesięcznych wykazów podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru,
t) sporządzanie i przekazywanie Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
u) kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów art. 9 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska;
7) ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i ochrona przed polami elektromagnetycznymi ;
a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony powietrza:
- wydawanie decyzji dot. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
- wydawania decyzji dot. handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych,
- wydawania decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwoleń z zakresu ochrony powietrza i z zakresu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych,
- opiniowanie projektu uchwały Marszałka Województwa w sprawie Programu ochrony powietrza mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych sprawach dotyczących ochrony przed hałasem:
- wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu,
- współdziałanie w zakresie oceny stanu akustycznego środowiska,
- prowadzenie spraw związanych z mapą hałasu,
- przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wyznaczającej obszary ciche, w przypadku potrzeby ich wyznaczenia,
c) prowadzenie innych postępowań administracyjnych dot. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami elektromagnetycznymi:
- ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dla instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia,
- nakładania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzeń obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,
- przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia,
- prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie powietrza i ochrony przed hałasem;
8) ochrona powierzchni ziemi i kopalin poprzez właściwy nadzór geologiczny na terenie miasta;
a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
- zatwierdzania projektów robót geologicznych,
- zatwierdzania dokumentacji geologicznej,
- udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
- nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez Przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji,
- nadzoru w zakresie projektowania prac geologicznych, sporządzania dokumentacji geologicznej i wykonywana prac geologicznych,
- nakazu usunięcie naruszeń w szczególności dotyczących ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełniania warunków określonych w koncesji,
- prowadzenia spraw związanych z wymierzaniem opłat podwyższonych w przypadku działalności wykonywanej bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
- cofnięcia , wygaśnięcia lub ograniczenia koncesji,
b) opiniowanie i uzgadnianie koncesji Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
c) prowadzenie bazy danych o środowisku z zakresu działania ochrony powierzchni ziemi i kopalin a w tym, m.in.: prowadzenie ogólnie dostępnego wykazu informacji i dokumentów z zakresu geologii, prowadzenie rejestru wykonanych prac geologicznych, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznej,
d) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
e) prowadzenie rejestrów zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
f) zlecanie oraz nadzór nad prowadzeniem badań jakości gleby i ziem;
9) ochrona gruntów rolnych:
a)prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
-wyłączenia z produkcji rolnej użytków rolnych,
-rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
-zapobiegania degradacji gruntów,
b)przeprowadzanie kontroli obejmujących wykonanie obowiązków związanych z realizacją ochrony gruntów rolnych,
c)opiniowanie warunków przeprowadzania działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w powierzchni ziemi na gruntach wykorzystywanych na cele rolnicze w trybie art. 13 ust 6 pkt.8 ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
10)rolnictwo;
a) prowadzenie postępowań administracyjnych w tym m.in. rozpatrywanie wniosków, wydawanie opinii i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym:
- wydawanie decyzji dot. upraw maku lub konopi włóknistych,
- udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych w przypadku ogłoszenia klęsk żywiołowych (susze, wymoknięcie upraw),
- powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania wartości rynkowej zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przy zwalczaniu chorób zakaźnych,
- współdziałanie w sprawie opracowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie wymagań dot. utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
11) edukacja ekologiczna:
a) prowadzenie edukacji ekologicznej, w tym między innymi:
- organizowanie konkursów oraz współdziałanie w przygotowaniu konkursów organizowanych przez inne jednostki,
- przygotowywanie imprez ekologicznych, między innymi : obchodów Dnia Ziemi, Ogólnomiejskiej Konferencji Ekologicznej, Sprzątania Świata,
- przygotowywanie dyplomów, zakup nagród na potrzeby konkursów, imprez ekologicznych,
- zlecanie wykonania, zakup i przekazywanie materiałów edukacyjnych dla placówek szkolno – wychowawczych i firm działających na terenie miasta,
- współpraca z placówkami szkolno – wychowawczymi, udział w uroczystościach ekologicznych szkół oraz w komisjach konkursowych,
- opracowywanie wniosków konkursowych Miasta w kategorii „ Ochrona Środowiska”;
12) inne zadania realizowane przez Referat:
a) współdziałanie w zakresie monitoringu środowiska na terenie miasta:
- z Inspektoratem Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska,
b) współudział w  zlecaniu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
c) prowadzenie spraw z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
13) wnioskowanie wydatkowania środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska;

II. Grupy spraw referatu Ochrony Środowiska


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Informacje

Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Elbląga do roku 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010
i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Elbląga do roku 2014