Pełnomocnicy Prezydenta

1)    ds. Organizacji Pozarządowych – Maciej Pietrzak;
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 82-300 Elbląg, pok. Nr 13
tel. (55) 239-34-49  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych należy koordynacja działań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, a przedstawicielami poszczególnych organizacji oraz ich reprezentacją: Radą Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Ponadto do Pełnomocnika należy między innymi:
1.    Ogłaszanie w porozumieniu z departamentami UM ogłasza konkursów ofert (publikacja ofert w BIP),
2.    Przyjmowanie od organizacji ubiegających się o realizację zadania publicznego oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych (rejestracja ofert, dekretacja na departamenty),
3.    Powoływanie Komisji Konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych,
4.    Monitoring realizacji projektów finansowanych ze środków Pełnomocnika,
5.    Sporządzanie rocznego sprawozdania ze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
6.    Przyjmowanie wniosków o udzielenie rekomendacji Prezydenta Elbląga dla składanego projektu,
7.    Przygotowanie rekomendacji  wniosków,
8.    Przekazywanie do zaopiniowania przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych oraz elbląskie organizacje pozarządowe projektów uchwał Rady Miejskiej Elbląga oraz projektów programów społecznych bezpośrednio dotyczących organizacji pozarządowych w zakresie odnoszącym się ich działalności statutowej,
9.    Współorganizacja konferencji elbląskich organizacji pozarządowych,
10.    Opracowanie informacji dotyczących organizacji pozarządowych i zamieszczane w BIP,
11.    Współpraca z Elbląską Gminną Radą Pożytku Publicznego,
12.    Współpraca jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego oraz z organizacjami pozarządowymi przy opracowaniu dokumentów strategicznych dla elbląskich organizacji oraz dla samorządu,
13.    Opracowywanie Rocznego Programu Współpracy,
14.    Reprezentacja Prezydenta Miasta podczas uroczystości i imprez organizowanych przez samorząd oraz instytucje zewnętrzne,
15.    Przygotowywanie i wdrażanie programów współpracy samorządu lokalnego organizacjami pozarządowymi,
16.    Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zleconych przez Prezydenta Miasta i Wiceprezydentów.

2)    ds. Osób Niepełnosprawnych – Anna Barańska;
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 82-300 Elbląg, pok. Nr 5
tel. (55) 239-30-21
Do Pełnomocnika Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych należy koordynacja spraw związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, a w szczególności organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą problematyką oraz opracowywanie, przygotowywanie i wdrażanie programów współpracy samorządu lokalnego z tymi organizacjami.

3)    ds. Systemu Zarządzania Jakością – Adam Jocz;
adres: ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg
lokalizacja : Ratusz Staromiejski, II piętro, p. 200
tel. (55) 239 30 31
Do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością należy koordynacja spraw związanych z udokumentowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością.

4)    ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Ryszard Sorokosz;
Adres: ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg
Lokalizacja : ul. Łączności 1 pok. 109
Tel. (55) 239 30 47
Zakres działania: realizuje zadania związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Elblągu.
     


5)    ds. Współpracy Międzynarodowej ze Wschodem – Zbigniew Szmurło;

Adres: ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg
lokalizacja: Budynek główny „A”, I piętro, pok. 200
tel.: +48 55 239 34 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:

1. Planowanie i stymulowanie, w uzgodnieniu z Prezydentem, polityki Wschodniej Elbląga
2. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i rozwijaniem zagranicznych kontaktów Prezydenta z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, w ramach posiadanych kompetencji
3. Zapewnienie koordynacji realizacji porozumień zawartych przez Prezydenta z partnerami zagranicznymi ze Wschodu
4. Współdziałanie z Departamentami Urzędu Miejskiego w sprawie opracowywania informacji merytorycznych w związku z udziałem Prezydenta w spotkaniach z przedstawicielami innych państw
5. Pilotowanie i prowadzenie spraw dotyczących współpracy z miastami partnerskimi oraz współpracującymi  ze Wschodu (w tym utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji w partnerami):
Kaliningrad -Rosja
Bałtyjsk – Rosja
Nowogród Wielki - Rosja
Nowogródek – Białoruś
Grodno - Białoruś
Tarnopol - Ukraina
Druskienniki- Litwa
Liepaja - Łotwa
Narwa - Estonia
6. Przygotowywanie pism oraz wystąpień dla Prezydenta w powyższym zakresie
7. Tłumaczenie z rosyjskiego i na rosyjski:
a/ korespondencji Prezydenta Elbląga
b/ innych pism dotyczących międzynarodowej współpracy z miastami partnerskimi
c/ tłumaczenie symultaniczne w czasie wizyt goszczących w Elblągu zagranicznych delegacji Miast Partnerskich i w czasie wyjazdów zagranicznych Prezydenta
8. Organizacja i obsługa, razem z innymi Departamentami Urzędu Miejskiego, przyjeżdżających delegacji zagranicznych
9. Organizacja i obsługa, razem z innymi Departamentami Urzędu Miejskiego, zagranicznych wyjazdów Prezydenta, Wiceprezydentów i Kierownictwa Urzędu Miejskiego w regiony Wschodu
10. Reprezentowanie Prezydenta na spotkaniach roboczych, konferencjach, sympozjach i naradach, których tematem jest międzynarodowa współpraca ze Wschodem
11. Uczestniczenie, z upoważnienia Prezydenta, w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym, które dotyczą współpracy międzynarodowej ze Wschodem
12. Przygotowywanie opracowań dotyczących współpracy międzynarodowej z regionami Wschodu, z którymi zostały już podpisane umowy (pozyskiwanie materiałów informacyjnych o partnerach)
13. Stały monitoring wydarzeń społeczno-politycznych regionów Wschodu, z którymi zostały już nawiązane kontakty międzynarodowe
14. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres kompetencji niezbędnych do realizacji zadań Biura Prezydenta Miasta, zleconych przez Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów i Sekretarza

6)    ds. Seniorów – Teresa Urban;
Miejsce urzędowania:  biuro Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu , ul. Rzeźnicka 14-15 B i C
tel. (55) 648 69 35
Do Pełnomocnika ds. seniorów należy koordynowanie spraw związanych ze środowiskiem kombatanckim i osób starszych, a w szczególności organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób starszych i kombatantów oraz opracowywanie, przygotowywanie i wdrażanie programów współpracy samorządu lokalnego z tymi organizacjami.

7)    ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem – Ryszard Sorokosz.

Adres; ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg
Lokalizacja ; ul. Łączności 1,  pok. 109
Tel. (55) 239 30 47
Zakres działania: koordynuje i realizuje na poziomie Urzędu Miasta przedsięwzięcia dotyczące współpracy ze środowiskiem kombatanckim i Jednostkami Wojskowymi garnizonu Elbląg.