Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.  Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w formie elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku załącza dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Katalog ulg i zwolnień
Obowiązujący katalog ulg i zwolnień dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
- https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/jak-korzystac-ze-znizki/opis-ustawowych-znizek/
- https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Dokumenty - do pobrania:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny  
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej    
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka     
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej  
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych    

Składanie wniosków
- osobiście w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Kosynierów Gdyńskich 42 pok. 12
- elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia,
https://empatia.mpips.gov.pl/

Dodatkowe informacje
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

W przypadku wystąpienia zmian:
-  w liczbie członków rodziny;
-  uzyskania dochodu (np. podjęcie zatrudnienia, umowy zlecenie lub dzieło, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku/stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie emerytury lub renty, uzyskanie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego po utracie zatrudnienia) przez członka rodziny, po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
-  wyjazdu członka rodziny za granicę;
-  lub innych zmian mających wpływ na prawo do 500 plus
-  należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenia, by uniknąć nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy będą do pobrania niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego, o czym niezwłocznie poinformujemy.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy w formie papierowej oraz elektronicznej przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Prezydent Miasta Elbląg informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  1 marca 2017 r. uruchomił Program priorytetowy EWA plus (ENERGIA – WODA – ATMOSFERA) - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne.

Celem  programu jest

 • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji,
 • termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych;
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Beneficjentami programu EWA plus mogą być osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

Szczegóły dot. naboru wniosków oraz obsługi beneficjentów dostępne są na stronie internetowej WFOŚIGW http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajow

Ponadto informacja dot. tego programu umieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu – w zakładce – MIESZKAŃCY

-  Wymiana systemu ogrzewania - http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/476

-  Likwidacja zbiorników bezodpływowych  - http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/475

-  Gospodarka odpadami (AZBEST) - http://www.elblag.eu/index.php/gospodarka-odpadami-azbest

Od dnia 20 sierpnia 2016 r. nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2016 r., poz. 1177) wprowadza specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Posiadaczami tych rachunków będą mogły zostać wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, wypłacane ze środków publicznych, np. świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej. Na rachunek rodzinny będą wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z tych świadczeń, a rachunek będzie wyłączony spod egzekucji.
Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub w kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego jest przedłożenie bankowi zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia, zawierającego numery rachunków bankowych, z których świadczenia niepodlegające egzekucji są wypłacane.

Świadczenia niepodlegające egzekucji to m.in.:
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze (500 plus) – art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania  cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2016 r. w godz. 10.00 – 11.00 na Plac Kazimierza Jagiellończyka przyjedzie Bus promujący rządowy program Rodzina 500 plus.

"Bus 500plus" to mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy Urzędów Wojewódzkich udzielają porad i odpowiedzi na temat programu "Rodzina 500plus". Specjalnie oznakowane samochody odwiedzą każdy region w Polsce, a cała akcja potrwa do końca czerwca 2016 r. Mieszkańcy Elbląga zainteresowani tematyką programu "Rodzina 500Plus" oraz złożeniem wniosku będą mogli w dniu 22 czerwca 2016 r. na Placu Kazimierza Jagiellończyka uzyskać pomoc w mobilnym punkcie.
Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze (500 plus) zostanie wyrównane od dnia 1 kwietnia 2016 r. jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony do dnia 1 lipca 2016 r.
Wnioski można składać elektronicznie (www.empatia.mrpips.gov.pl, EPUAP, PUE ZUS, bankowość elektroniczna), za pośrednictwem poczty lub w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11.

Wniosek o 500 plus on-line na cztery sposoby:

1. Bankowość elektroniczna

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków:

 1. Alior Bank SA,
 2. Bank BPH SA,
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA,
 4. Bank Millennium SA,
 5. Bank Pekao SA,
 6. Bank Pocztowy SA,
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 8. Bank Zachodni WBK SA,
 9. FM Bank PBP SA (Smart Bank),
 10. ING Bank Śląski SA,
 11. mBank SA,
 12. PKO Bank Polski SA,
 13. Raiffeisen Bank Polska SA,
 14. SGB-Bank SA,
 15. Bank Ochrony Środowiska SA,
 16. Getin Noble Bank SA,
 17. Deutsche Bank SA,
 18. Credit Agricole Bank Polska SA

Jak podkreśla resort rodziny, rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Instrukcja złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną dostępna na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/

2. Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)


Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku.

Instrukcja złożenia wniosku przez PUE ZUS dostępna na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-pue-zus/

3. Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)

Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. Od 1 kwietnia 2016 r. dzięki Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.

Instrukcja złożenia wniosku przez portal Emp@tia dostępna na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-empatiamrpipsgovpl/

4. ePUAP

Przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsamość danej osoby.

Instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP dostępna na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-epuap/

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej
Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?
Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?
W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!
Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?
Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?
Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet (PDF)

Pobierz wniosek o 500 plus

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną przede wszystkim:

1.    za pomocą systemu teleinformatycznego

www.empatia.mrpips.gov.pl /czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii

Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

a)    Załóż konto http://epuap.gov.pl/wps/portal

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu wskaż adres skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia otrzymasz również na wskazany adres email.

b)    Potwierdź profil zaufany

Profil Zaufany to Twój darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Zaloguj się
na konto ePUAP i złóż wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Udaj się do najbliższego punktu potwierdzającego, tj. ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4; Urząd Skarbowy w Elblągu
ul. Mickiewicza 43; Starostwo Powiatowe w Elblągu ul. Saperów 14A; IDEA Bank S.A. o/Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8
z dowodem osobistym lub paszportem w ciągu 14 dni od daty wysłania wniosku. Po upływie 14 dni od daty wysłania, wniosek zostanie automatycznie odrzucony przez system. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Jeśli posiadasz podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) możesz potwierdzić Swój Profil Zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu. Używaj Profilu Zaufanego do elektronicznego wnoszenia podań i wniosków do urzędów. Autoryzacja czynności odbywa się przy użyciu kodów SMS.

2.    za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl /czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

3.    banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze
z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

4.    innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli zostanie wprowadzony taki, inny niż wyżej wymienione systemy składania wniosków drogą elektroniczną, to informacja o szczegółach tego rozwiązania zostanie przekazana organom właściwym realizującym świadczenie wychowawcze.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”
Informator
Prezentacja

Numery infolinii, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”
(opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora):
1. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529 06 68
2. w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego – tel. 55 237 45 94

Dostępny jest wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Określa je rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214).

Z treścią wniosku oraz jego załącznikami można zapoznać się pod linkiem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/15286

Wniosek zawiera szczegółowe pouczenia oraz informacje dotyczące jego wypełnienia. Dlatego należy go przeczytać uważnie i stosować się do wskazówek w nim zawartych.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski będzie można składać w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016 r., co pozwoli uniknąć kolejek:

 1. za pośrednictwem poczty;
 2. za pomocą systemów teleinformatycznych (minister Cyfryzacji Anna Streżyńska wyjaśnia, że rząd chce zapewnić wielokanałową możliwość składania wniosków):

instrukcja składania wniosku: https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28724/Instrukcja+eWnioski/d5128194-3500-4cea-a9d3-8e41d994ead6

Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do sprawy rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji
 • Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

System PUE ZUS i system bankowy będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym samym zainicjują postępowanie administracyjne w organie właściwym) oraz otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) będącego potwierdzeniem złożenia wniosku. Natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku czy doręczenie decyzji) będzie odbywało się drogą pisemną.

Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Do programu Rodzina 500 plus będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca,
w którym rodzice złożą wniosek.