Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Elblągu, mający siedzibę przy ulicy Łączności 1, 82-300 Elbląg, REGON: 170747715 – reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Od 1 stycznia 2016 r. zostają zmienione zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Zmiany polegają na obowiązku uiszczania podatku od części wspólnych budynku do Urzędu Miejskiego w Elblągu przez właściciela lokalu. Dotychczas podatek od części wspólnych budynku uiszczała Spółdzielnia/Wspólnota jako płatnik podatku. W znowelizowanej przez Sejm ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zapis, który określa wprost że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Co to są części wspólne budynku?
Części wspólne  nieruchomości  to :
- klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity i bramy oraz inne elementy służące do      komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku;
- część piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnia, pralnia, suszarnia;
- pomieszczenia gospodarcze;
- pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, hydrofornia);
- budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

 Jak dokonać pomiaru części wspólnych budynku?
1. W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja – zawiera ona informację o powierzchniach części wspólnych budynku.
2. W przypadku, gdy dla danego budynku inwentaryzacja jest niepełna lub nie ma jej wcale:
-  w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej - pomiarów powinna dokonać Spółdzielnia.
- w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie ZBK i innych zarządców - pomiary powinny być wykonane w każdej wspólnocie mieszkaniowej w sposób określony na zebraniu każdej wspólnoty,
-  w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębniono własność lokali i w których:  zarząd wspólnoty prowadzony jest samodzielnie, lub  brak jest ustalonego zarządu mieszkańcy będą musieli wykonać pomiary samodzielnie.
3.  Przy wykonywaniu pomiarów należy wykorzystać poniższe informacje:
- W pierwszej kolejności -  zmierzyć powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń wspólnych na wszystkich kondygnacjach, również w budynkach innych niż mieszkalne, jeżeli zlokalizowane są one na tej samej działce co budynek mieszkalny i nie zostały przypisane do odrębnych lokali w akcie notarialnym.
-  Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznych ścianach pomieszczeń, z dokładnością do 1 cm.
-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości.
-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  od 1,40 m do 2,20 m podlega opodatkowaniu w połowie.
-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  do 1,40 m nie podlega opodatkowaniu.
-  Powierzchnia klatki schodowej – pionowy ciąg komunikacji – jest wyłączona z opodatkowania.

Jak obliczyć udział w częściach wspólnych budynku?
Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię użytkową części wspólnych budynku razy  udział lokalu wyrażony w ułamku w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Przykład: powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego (budynków w nieruchomości wielobudynkowej) wynosi 91,66 m2, udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 8372/36115 (przy zapisie w ułamku dziesiętnym wielkość ta wyniosłaby 0,2318), co daje udział lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 21,25 m2  (91,66 m2 x 8372/36115 = 21,25 m2 lub 0,2318 x 91,66m2=21,25 m2 ).

Części wspólne w budynkach mieszkalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków mieszkalnych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wyniesie: 21,25 m2 * 0,68 zł = 14,45 zł.

Części wspólne w budynkach pozostałych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków pozostałych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku pozostałego
wyniesie: 21,25 m2 * 7,46 zł = 158,74 zł.
 
Tak obliczone dane wymagają zgłoszenia w ewidencji podatkowej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Dane będą uzupełniane sukcesywnie przez cały 2016 rok, w miarę składanych informacji podatkowych przez właścicieli nieruchomości. W celu aktualizacji danych właściciele nieruchomości, w których wyodrębniono własność lokali proszeni są o wypełnienie informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości oraz załącznika ZN-1A.

Druki można pobrać ze strony www.elblag.eu – zakładka „Podatki i opłaty” lub w formie papierowej w pok. 118 Urzędu Miejskiego w Elblągu.
 
Złożenia wypełnionych druków można dokonać:
- osobiście, w  pok. 118 Urzędu Miejskiego w Elblągu,
- listownie, za pośrednictwem operatora pocztowego,
- elektronicznie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Przykład wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla właściciela wyodrębnionego lokalu powyżej wysokości 2,20m, powierzchni użytkowej 58m2, piwnicy 2m2, udziału w częściach wspólnych budynku  3,18m2.

IN-1
ZN-1A

 

d 1 stycznia 2016 r. zostają zmienione zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Zmiany polegają na obowiązku uiszczania podatku od części wspólnych budynku do Urzędu Miejskiego w Elblągu przez właściciela lokalu. Dotychczas podatek od części wspólnych budynku uiszczała Spółdzielnia/Wspólnota jako płatnik podatku. W znowelizowanej przez Sejm ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zapis, który określa wprost że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Co to są części wspólne budynku?

Części wspólne  nieruchomości  to :

- klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity i bramy oraz inne elementy służące do     komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku;

- część piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnia, pralnia, suszarnia;

- pomieszczenia gospodarcze;

- pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, hydrofornia);

- budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

 Jak dokonać pomiaru części wspólnych budynku?

1. W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja – zawiera ona informację o powierzchniach części wspólnych budynku.

2. W przypadku, gdy dla danego budynku inwentaryzacja jest niepełna lub nie ma jej wcale:

-  w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej - pomiarów powinna dokonać Spółdzielnia.

- w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie ZBK i innych zarządców - pomiary powinny być wykonane w każdej wspólnocie mieszkaniowej w sposób określony na zebraniu każdej wspólnoty,

-  w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębniono własność lokali i w których:  zarząd wspólnoty prowadzony jest samodzielnie, lub  brak jest ustalonego zarządu mieszkańcy będą musieli wykonać pomiary samodzielnie.

3.  Przy wykonywaniu pomiarów należy wykorzystać poniższe informacje:

- W pierwszej kolejności -  zmierzyć powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń wspólnych na wszystkich kondygnacjach, również w budynkach innych niż mieszkalne, jeżeli zlokalizowane są one na tej samej działce co budynek mieszkalny i nie zostały przypisane do odrębnych lokali w akcie notarialnym.

-  Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznych ścianach pomieszczeń, z dokładnością do 1 cm.

-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości.

-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  od 1,40 m do 2,20 m podlega opodatkowaniu w połowie.

-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  do 1,40 m nie podlega opodatkowaniu.

-  Powierzchnia klatki schodowej – pionowy ciąg komunikacji – jest wyłączona z opodatkowania.

 Jak obliczyć udział w częściach wspólnych budynku?

Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię użytkową części wspólnych budynku razy  udział lokalu wyrażony w ułamku w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Przykład: powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego wynosi 91,66 m2, udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 8372/36115, co daje udział lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 21,25 m2 (91,66 m2 x 8372/36115 = 21,25 m2).

Części wspólne w budynkach mieszkalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków mieszkalnych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wyniesie: 21,25 m2 * 0,68 zł = 14,45 zł.

 Części wspólne w budynkach pozostałych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków pozostałych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku pozostałego

wyniesie: 21,25 m2 * 7,46 zł = 158,74 zł.

Tak obliczone dane wymagają zgłoszenia w ewidencji podatkowej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Dane będą uzupełniane sukcesywnie przez cały 2016 rok, w miarę składanych informacji podatkowych przez właścicieli nieruchomości. W celu aktualizacji danych właściciele nieruchomości, w których wyodrębniono własność lokali proszeni są o wypełnienie informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości oraz załącznika ZN-1A.

Druki można pobrać ze strony www.elblag.eu – zakładka „Podatki i opłaty” lub w formie papierowej w pok. 118 Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Złożenia wypełnionych druków można dokonać:

- osobiście, w  pok. 118 Urzędu Miejskiego w Elblągu,

- listownie, za pośrednictwem operatora pocztowego,

- elektronicznie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet (PDF)

Pobierz wniosek o 500 plus

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną przede wszystkim:

1.    za pomocą systemu teleinformatycznego

www.empatia.mrpips.gov.pl /czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii

Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

a)    Załóż konto http://epuap.gov.pl/wps/portal

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu wskaż adres skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia otrzymasz również na wskazany adres email.

b)    Potwierdź profil zaufany

Profil Zaufany to Twój darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Zaloguj się
na konto ePUAP i złóż wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Udaj się do najbliższego punktu potwierdzającego, tj. ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4; Urząd Skarbowy w Elblągu
ul. Mickiewicza 43; Starostwo Powiatowe w Elblągu ul. Saperów 14A; IDEA Bank S.A. o/Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8
z dowodem osobistym lub paszportem w ciągu 14 dni od daty wysłania wniosku. Po upływie 14 dni od daty wysłania, wniosek zostanie automatycznie odrzucony przez system. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Jeśli posiadasz podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) możesz potwierdzić Swój Profil Zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu. Używaj Profilu Zaufanego do elektronicznego wnoszenia podań i wniosków do urzędów. Autoryzacja czynności odbywa się przy użyciu kodów SMS.

2.    za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl /czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

3.    banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze
z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

4.    innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli zostanie wprowadzony taki, inny niż wyżej wymienione systemy składania wniosków drogą elektroniczną, to informacja o szczegółach tego rozwiązania zostanie przekazana organom właściwym realizującym świadczenie wychowawcze.