Wybory prezydenckie 2015 - informacje

Na 10 maja został wyznaczony termin pierwszej tury wyborów prezydenckich. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ułatwień w głosowaniu dla osób niepełnosprawnych oraz o możliwościach głosowania korespondencyjnego i dopisywania się do spisu wyborców.

Informacja w sprawie dopisywania się do spisu wyborców

Zgodnie z art. 28 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informujemy, że wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 5 maja 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze m. Elbląg.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.

Głosowanie korespondencyjne

Zgodnie z art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do 27 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • oznaczenie wyborów,
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego,
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
 • żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego
w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • · zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Głosowanie przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 54 Kodeksu wyborczego prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

n wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,

n wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mężowie zaufania;
 • osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 9 dniu
przed dniem wyborów, tj. do 4 maja 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo
do uzyskiwania informacji o:

 • terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
 • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
 • lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych
  do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
 • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
 • warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek,
w Urzędzie Miejskim w Elblągu, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

2. Głosowanie korespondencyjne

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do 27 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • oznaczenie wyborów,
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego,
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
 • żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego
w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

3. Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

n wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,

n wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mężowie zaufania;
 • osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 9 dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 maja 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

4. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy.

W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 5 maja 2015 r. Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w obwieszczeniu Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania.

5. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Wykaz lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Elbląg informuje wyborców niepełnosprawnych, że istnieje możliwość głosowania w lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do ich potrzeb.

Aby zagłosować w takim lokalu należy zgłosić się do Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu do dnia 5 maja 2015 r. w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze miasta Elbląg.

Na terenie miasta Elbląg znajdują się następujące lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

 

Lp.

Nr obwodu

Siedziba

1.

Obwód nr 1

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

Koło PSOUU w Elblągu

ul. Szarych Szeregów 32

2.

Obwód nr 3

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków”
ul. Macieja Kalenkiewicza 24

3.

Obwód nr 7

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
ul. Obrońców Pokoju 44

4.

Obwód nr 14 i 15

Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Modlińska 39

5.

Obwód nr 17

NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN
ul. Królewiecka 197

6.

Obwód nr 26

Szkoła Podstawowa Nr 6

Aleja Józefa Piłsudskiego 4

7.

Obwód nr 27

Zespół Szkół Gospodarczych

ul. Królewiecka 128

8.

Obwód nr 29

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1

ul. Mikołaja Kopernika 27

9.

Obwód nr 30

Dom Pomocy Społecznej „NIEZAPOMINAJKA”
ul. Toruńska 17

10.

Obwód nr 32 i 33

IV Liceum Ogólnokształcące

ul. Henryka Sienkiewicza 4

11.

Obwód nr 34

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Generała Józefa Bema 37

12.

Obwód nr 45

Przedszkole Nr 14

ul. Michała Bałuckiego 17

13.

Obwód nr 47

Przedszkole Nr 18
ul. Romualda Mielczarskiego 47

14.

Obwód nr 50

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2

ul. Polna 8A

15.

Obwód nr 54

Centrum Sportowo - Biznesowe
Aleja Grunwaldzka 135

16.

Obwód nr 55

Zespół Szkół Technicznych
ul. Artura Grottgera 71

17.

Obwód nr 56

Gimnazjum Nr 6

ul. Rawska 3

 

Prezydent Miasta informuje, że w dniu głosowania Urząd Miejski w Elblągu zapewni transport osób niepełnosprawnych do wybranego lokalu wyborczego. Zgłoszenia należy dokonać w dniu głosowania pod numerem telefonu: 55/  239-33-99.

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu pod numerami telefonów: 55/  239-34-74, 55/  239-34-75, 55/  239-34-76; nr fax55/  239-33-39; adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.