Szkolenie dla przedsiębiorców

W Elbląskim Parku Technologicznym (EPT) odbyło się szkolenie dla elbląskich przedsiębiorców  pt: „Nowe zasady sporządzania i przekazywania przez płatników informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40, PIT4R, PIT8AR w formie elektronicznej obowiązujących za rok 2014”.  Spotkanie było współorganizowane przez Urząd Skarbowy w Elblągu, Elbląską Radę Klastrów (ERK) oraz Urząd Miejski w Elblągu.

Z inicjatywą spotkania wyszedł Pan Tadeusz Sznaza – Przewodniczący Elbląskiej Rady Klastrów, w związku z licznymi zapytaniami od członków klastrów zrzeszonych w Radzie. Spotkanie jest pierwszym tegorocznym wydarzeniem z szeregu zaplanowanych przez Radę, a mających na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Spotkania będą organizowane we współpracy z Urzędem Miejski oraz innymi jednostkami, których profil działalności ma kluczowe znaczenia dla wsparcia elbląskich firm.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia Pana Pawła Lulewicza – Dyrektora EPT, który przedstawił zebranym informację o działalności Parku i celach jego działalności, którymi są m.in. aktywna polityka w obszarze B+R oraz networking skierowany do lokalnych podmiotów gospodarczych.

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Orłowski – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu, zachęcając do skorzystania z nowoczesnych platform informatycznych będących w dyspozycji urzędu. Ponadto zadeklarował, iż Urząd Skarbowy stawia sobie za cel, działanie na rzecz „pomocy, a nie przeszkadzania” podmiotom prywatnym z Elbląga.

Kolejne wystąpienie dotyczyło możliwości wsparcia dla firm z Elbląga, ze strony Biura Obsługi Inwestorów (BOI), a przedmiotowe zagadnienia omówiła Pani Anita Pawlak – kierownik BOI. W dalszej kolejności głos zabrał Pan Tadeusz Sznaza – Przewodniczący ERK, który zwrócił się do osób zgromadzonych na szkoleniu z ofertą współpracy w ramach inicjatyw klastrowych, w tym również do zrzeszania się w ramach istniejących w Elblągu klastrów. Z dużym uznaniem odniósł się do słów Pana Naczelnika, w których został sformułowany do cel działalności Urzędu Skarbowego. W opinii Pana Sznazy takie podejście urzędu do swoich klientów jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Finalnym akcentem szkolenia była prezentacja Pani Anety Dziemidowicz - Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym, która kompleksowo omówiła najistotniejsze kwestie związane z prawidłowym sporządzania i przekazywania przez płatników informacji PIT.