Rozpoczęła się ostatnia sesja Rady Miejskiej

Rozpoczęła się właśnie ostatnia XXXII sesja Rady Miejskiej w kadencji 2010/2014. Na sali obecnych jest 25 radnych. Dziś głosować będą nad 24 uchwałami. Wśród nich są te dotyczące m.in. sprzedaży nieruchomości, ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Północ. Na zakończenie prezydent Elbląga Jerzy Wilk podsumuje swoją kadencję.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Elbląga w roku szkolnym 2013-2014 – DRUK Nr 1/XXXII
8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląga na lata 2014-2029
– DRUK Nr 2/XXXII
2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014
– DRUK Nr 3/XXXII
3) zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
– DRUK Nr 4/XXXII
4) zmieniająca Statut Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu
– DRUK Nr 5/XXXII
5) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
– DRUK Nr 6/XXXII
6) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu
– DRUK Nr 7/XXXII
7) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2014 rok
– DRUK Nr 8/XXXII
8) uchwalenia Programu współpracy pomiędzy samorządem miasta Elbląga a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
– DRUK Nr 9/XXXII
9) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między ulicami: Oboźną, Związku Jaszczurczego i 3 Maja w Elblągu
– DRUK Nr 10/XXXII
10) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka-Południe w Elblągu
– DRUK Nr 11/XXXII
11) uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Północ w Elblągu we fragmencie obejmującym obszar zawarty między ulicą 12 Lutego, Aleją Armii Krajowej i ulicami Winną, Kręgielną i Królewiecką
– DRUK Nr 12/XXXII
12) uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik w Elblągu – część A
– DRUK Nr 13/XXXII
13) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
– DRUK Nr 14/XXXII
14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej
– DRUK Nr 15/XXXII
15) wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Rawskiej 27
– DRUK Nr 16/XXXII
16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Okrężnej 1
– DRUK Nr 17/XXXII
9. Podjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał.
1) OBWIESZCZENIE NR 5/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg – DRUK Nr 18/XXXII
2) OBWIESZCZENIE NR 6/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Elbląski Park Technologiczny”
– DRUK Nr 19/XXXII
3) OBWIESZCZENIE NR 7/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat
– DRUK Nr 20/XXXII
4) OBWIESZCZENIE NR 8/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
– DRUK Nr 21/XXXII
5) OBWIESZCZENIE NR 9/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Elblągu
– DRUK Nr 22/XXXII
6) OBWIESZCZENIE NR 10/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących
– DRUK Nr 23/XXXII
7) OBWIESZCZENIE NR 11/XXXII/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg
– DRUK Nr 24/XXXII
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
11. Sprawy bieżące.
12. Wystąpienie Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w związku z zakończeniem kadencji 2010-2014.
13. Wręczenie okolicznościowych upominków.
14. Zakończenie obrad sesji.