Wyprawka szkolna 2014

 

Do 05 września 2014 r. rodzice uczniów klas II-III oraz VI elbląskich szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.Pomoc przysługuje:
a) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 539 zł) – dotyczy uczniów klas II, III oraz VI elbląskich szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych,
b) uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły – dotyczy uczniów klas II, III oraz VI elbląskich szkół podstawowych,
III klas szkół ponadgimnazjalnych,
d) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera ,z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w szkołach oraz na stronie: www.eped.pl