Modrzewina Południe ma już studium i raport - akutalizacja

Gmina Miasto Elbląg odebrała kolejne opracowania studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych – studium wykonalności oraz raport o barierach inwestycyjnych na Modrzewinie Południe w Elblągu.

Projekt pn. „Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu” został podzielony na kilka etapów. W pierwszym wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, opracował dokumentację techniczną wstępnego rozeznania saperskiego na głębokość min. 1,5 m na całym obszarze objętym Projektem, wyłączając pasy drogowe dróg planowanych do zaprojektowania w ramach niniejszego Projektu.

W drugim etapie przygotowane zostało studium wykonalności wraz z raportami o barierach inwestycyjnych i oddziaływaniu na środowisko naturalne wraz z analizą kosztów makroniwelacji.

Wykonana została ponadto dokumentacja projektowo-budowlana czterech planowanych dróg, kanalizacji deszczowej i sieci hydrologicznej w zakresie regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych.

Wyżej wymienione opracowania studyjno-koncepcyjne zostały wykonane przez gdańskie konsorcjum firm w składzie: AJM Sp. z o.o. oraz ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz. Pozwolą one w najbliższych latach realizować inwestycje na terenie 133 ha terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe.

Ostatnim etapem projektu będzie nadzór autorski, prowadzony w trakcie robót wykonywanych w przyszłości w oparciu o przygotowaną dokumentację.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2014 r.

Całkowity koszt realizacji projektu to 821.271,00 zł brutto, z czego 587.583,75 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”