Program na rzecz osób starszych przyjęty

Radni zdecydowali o przyjęciu Programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020”, zaproponowany przez prezydenta Jerzego Wilka, który porusza problemy zdrowia, opieki, aktywności i wizerunku elbląskich seniorów. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

Zapisy dokumentu dotyczyć coraz większej ilości mieszkańców. Program tworzony był potencjalnie dla każdego z nas. Był on konsultowany z seniorami, aby mógł uzyskać szeroką akceptację.

Dokument powstawał od października 2013 roku w gronie 29. ekspertów zajmujących się w Elblągu szeroko pojętą opieką społeczną.

Seniorzy mają głos

Podczas konsultacji seniorzy pracowali warsztatowo w trzech grupach: zdrowie i bezpieczeństwo, aktywność społeczna oraz aktywność kulturalna, edukacyjna i sportowa. Seniorzy proponowali między innymi: budowanie w mediach i mieszkańcach pozytywnego wizerunku osób starszych, spojrzenie na najstarszych mieszkańców w sposób biznesowy, jako na grupę, dla której należy przygotować potrzebny rynek usług, zainicjowanie spotkań młodych z seniorami, utworzenie Centrum Seniora, gdzie najstarsi mieszkańcy będą mogli zwrócić się ze swoimi problemami. Kolejnym ciekawym pomysłem było stworzenie Banku Pracy, który seniorom posiadającym czas wolny umożliwi znalezienie zajęcia adekwatnego do ich umiejętności. Seniorzy postulowali również wprowadzenie zniżek na korzystanie z oferty kulturalnej czy bazy sportowej. Rozwiązaniem systemowym w tym zakresie będzie wprowadzenie Elbląskiej Karty Seniora.

W ramach programu proponowane są następujące działania:

1.1. Tworzenie w środowiskach lokalnych różnego typu placówek adekwatnych do potrzeb osób starszych oraz wspieranie placówek już istniejących.
1.2. Świadczenie zgodnie z potrzebami usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób starszych.
1.3. Realizacja projektów w zakresie rozwoju usług socjalnych na rzecz osób starszych oraz osób opiekujących się osobami starszymi, finansowanych ze
środków zewnętrznych.

1.4. Kampanie informacyjne promujące i upowszechniające m.in.:
- ideę „Dobrego sąsiada”,
- bezpieczeństwo seniorów,
- nowe technologie i rozwiązania w zakresie niebezpośrednich usług opiekuńczych,
- likwidację barier architektonicznych.

1.5. Organizacja konferencji dotyczącej polityki senioralnej miasta oraz promującej „Program działań na rzecz osób starszych na lata 2014 – 2020”.
1.6. Cykliczne opracowywanie „Informatora dla seniorów”.
1.7. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej adresowanej do osób starszych i ich rodzin.
1.8. Wprowadzenie „Elbląskiej Karty Seniora”