Przystąpią do sporządzenia planu zagospodarowania Akacjowej i Dębowej

Radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Akacjowej w Elblągu oraz terenu Zakrzewa. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych, uchwała została przegłosowana przez aklamację.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 r. poz. 21, 405, 1238; z 2014 r. poz. 379), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Akacjowej w Elblągu.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/171/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła komunikacyjnego Elbląg- Wschód w Elblągu.
§ 3. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.