Współpraca służb na wypadek kryzysu

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg – Szefa Obrony Cywilnej w dniach 29 – 30.05.2014 r. na terenie naszego miasta zostało przeprowadzone cywilno-wojskowe ćwiczenia powiatowe. pk.”ELBLĄG 2014”. Zasadniczym celem tych ćwiczeń było doskonalenie współdziałania komórek administracji samorządowej i wszystkich służb zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców miasta w przypadku wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Ćwiczenia obejmowały zagadnienia dotyczące realizacji zadań będących w gestii wszystkich ćwiczących podmiotów występujących w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym działania służb i wybranych formacji Obrony Cywilnej w zakresie reagowania kryzysowego, realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej. W ramach ćwiczenia został również przeprowadzony trening Akcji Kurierskiej i był uruchomiony tzw. Stały Dyżur w wybranych jednostkach i zakładach pracy.

Działania służb i formacji OC zaprezentowane zostały podczas poszczególnych epizodów ćwiczenia m. in. przy próbie przemytu ludzi i materiałów niebezpiecznych, pożarze cysterny kolejowej i rozszczelnieniu zbiornika przemysłowego, a także podczas próby skażenia ujęcia wody. Potwierdziły one dobre przygotowanie wszystkich ich uczestników do realizacji zadań zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ćwiczenie to pozwoliło potwierdzić zasadność i celowość opracowanych procedur reagowania kryzysowego przez wszystkie podmioty je realizujące. Było ono również sprawdzianem kierowania i współdziałania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wszystkich służb mundurowych oraz formacji Obrony Cywilnej realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom, komendantom służb za profesjonalne przygotowanie swoich formacji do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz bezkolizyjny przebieg ćwiczenia.

Zespół autorski ćwiczenia

Galeria zdjęć