Można jeszcze starać się o dotacje na prace konserwatorskie

Informujemy, że prowadzony jest drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga. Na ten cel w budżecie miasta pozostało 38.534,00 zł.


O udzielenie dotacji mogą się starać podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.
Wzór wniosku można otrzymać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Czerwonego Krzyża 2 lub pobrać ze strony internetowej: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/22368 Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.


Wnioski zaadresowane do Prezydenta Elbląga należy składać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.


Ze względu na to, że w 2014 roku 31 maja przypada w dzień wolny od pracy, ostateczny termin składania wniosków upływa 2 czerwca 2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie. Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Niezbędne informacje dostępne są w siedzibie Biura, pod numerem telefonu: 55 239 33 26; 55 239 33 67 oraz na stronie internetowej: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/22368