Kościół w Próchniku zyska nowy dach

Elbląscy radni zdecydowali dziś o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym wnioskodawcom: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu, Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Trybunalskiej 17 w Elblągu, Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Juliana Fałata 29-31/33 w Elblągu.

Zgodnie z projektem uchwały przygotowanej przez prezydenta Jerzego Wilka dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga otrzymały trzy podmioty:

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu na kontynuację robót budowlanych obejmujących prace remontowe na niewyremontowanej południowej części poszycia dachu nad nawą główną kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego przy ul. Strumykowej 38 w Elblągu (Próchnik), wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 66/16/57 decyzją z dnia 30 maja 1957 roku (Załącznik 1), w wysokości 57.947,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 00/100), tj. 100% całkowitej wartości prac.

2) Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Trybunalskiej 17 w Elblągu reprezentowanej przez Zarządcę Nieruchomości Marka Nazimka ul. Ogólna 51, 82-300 Elbląg na: sporządzenie ekspertyzy technicznej wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich; przeprowadzenie badań architektonicznych i konserwatorskich oraz na sporządzenie projektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zabytkowego budynku przy ul. Trybunalskiej 17 w Elblągu, wpisanego
do rejestru zabytków pod numerem A-3150 (dawny numer 186/91), decyzją z dnia 12 kwietnia 1991 roku (Załącznik 2), w wysokości 26.445,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100), tj. 100% całkowitej wartości prac.

3) Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Juliana Fałata 29-31/33 w Elblągu, reprezentowanej przez Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych Sp. z o. o. Andrzej Zalewski ul. A. Krzyżanowskiego 3, 82-300 Elbląg na odtworzenie konstrukcji dachu kopertowego oraz pokrycia ceramicznego nad częścią bramną budynku wraz z wykonaniem obróbek blacharskich w pełnym zakresie oraz odtworzenie zegarów tarczowych w elewacjach wschód-zachód części bramnej wieży budynku
położonego przy ul. Juliana Fałata 29-31/33 w Elblągu, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-4532, decyzją z dnia 30 września 2009 r. (Załącznik 3), w wysokości 48.306,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć złotych 00/100), tj. 50% całkowitej wartości prac.

§ 2. Środki finansowe na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zaplanowane zostały w dziale 921, rozdział 92120, paragraf 2720 Budżetu Miasta Elbląg na 2014 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Elbląga. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.