Rozpoczęła się XXIX sesja Rady Miejskiej

Na sali obecnych jest 24 radnych. Dziś głosować będą nad 39 uchwałami. Wśród nich są te dotyczące m.in. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej, wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną basenu miejskiego przy ul. Robotniczej, ustanowienia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na czas Mistrzostw Świata w Siatkówce na Siedząco i Dni Elbląga, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie oraz sprawozdania z działalności MOPS-u.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja dotycząca realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Elblągu na lata 2012-2016” w 2013 roku
– DRUK Nr 1/XXIX
6. Sprawozdanie za rok 2013 z działalności Departamentu Społecznego w zakresie koordynacji i nadzoru działań obejmujących instytucjonalną formę pieczy zastępczej
– DRUK Nr 2/XXIX
7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Miasto Elbląg
– DRUK Nr 3/XXIX
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy pomiędzy samorządem miasta Elbląga a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
– DRUK Nr 4/XXIX
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu za rok 2013. Potrzeby oraz Program Działania na 2014 rok
– DRUK Nr 5/XXIX
10. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania KMP w Elblągu w 2013 roku
– DRUK Nr 6/XXIX
11. Analiza działań ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta Elbląg w 2013 roku
– DRUK Nr 7/XXIX
2
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
– DRUK Nr 8/XXIX
13. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląga na lata 2014-2029
– DRUK Nr 9/XXIX
2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014
– DRUK Nr 10/XXIX
3) nadania statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
– DRUK Nr 11/XXIX
4) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg
– DRUK Nr 12/XXIX
5) udzielenia w 2014 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga
– DRUK Nr 13/XXIX
6) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia przez Gminę Miasto Elbląg zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do właściwości administracji rządowej
– DRUK Nr 14/XXIX
7) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
– DRUK Nr 15/XXIX
8) ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu
– DRUK Nr 16/XXIX
9) nadania Statutu jednostce budżetowej – Pogotowie Socjalne w Elblągu
– DRUK Nr 17/XXIX
10) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg
– DRUK Nr 18/XXIX
11) określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2014 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– DRUK Nr 19/XXIX
12) zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu
– DRUK Nr 20/XXIX
3
13) przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta Elbląg na 2014 rok”
– DRUK Nr 21/XXIX
14) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 22/XXIX
15) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Jana Kilińskiego 50
– DRUK Nr 23/XXIX
16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 42
– DRUK Nr 24/XXIX
17) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ulicach Skrzydlatej i Łódzkiej
– DRUK Nr 25/XXIX
18) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Tadeusza Kościuszki 48
– DRUK Nr 26/XXIX
19) wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej 68
– DRUK Nr 26A/XXIX
20) odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
– DRUK Nr 27/XXIX
21) odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
– DRUK Nr 28/XXIX
22) odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
– DRUK Nr 29/XXIX
23) odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
– DRUK Nr 30/XXIX
24) odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
– DRUK Nr 31/XXIX
25) uzgodnienia wykonania robót związanych z przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej, znajdującej się w obrębie drzewa – pomnika przyrody o nr 310/1973, znajdującego się na nieruchomości ul. Częstochowska 5 w Elblągu
– DRUK Nr 32/XXIX
4
26) ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów osób środkami komunikacji miejskiej w Elblągu w związku z obchodami 777 rocznicy założenia Elbląga i Dni Elbląga
– DRUK Nr 33/XXIX
27) ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów osób środkami komunikacji miejskiej w Elblągu w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i Mężczyzn Elbląg 2014
– DRUK Nr 34/XXIX
28) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– DRUK Nr 34A/XXIX
29) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Elblągu do oceny funkcjonowania i zmian w dotychczasowych zapisach uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Elblągu
– DRUK Nr 35/XXIX
30) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2014
– DRUK Nr 36/XXIX
31) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2014
– DRUK Nr 37/XXIX
32) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu
– DRUK Nr 38/XXIX
33) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu
– DRUK Nr 39/XXIX
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
17. Sprawy bieżące.
18. Zakończenie obrad sesji.