Obowiązkowa deratyzacja

Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina że corocznie w terminie: od 1 kwietnia do 31 maja, a w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby również w innych terminach, należy wykonać deratyzację.

Obowiązkowej deratyzacji w Elblągu podlegają obszary:
1)    Zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2)    Zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego żywienia,
3)    Zabudowie obiektami o magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych o gospodarki odpadami,
4)    W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również w na innych terenach i terenach ogólnodostępnych.

Podstawa prawna § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg – Uchwała Nr XXVIII/814/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r.