Obowiązkowa deratyzacja

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina, że corocznie w terminie: od 1 kwietnia do 31 maja, a w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby również w innych terminach, należy wykonać deratyzację.

Obowiązkowej deratyzacji w Elblągu podlegają obszary:
1)    zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2)    zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego żywienia,
3)    zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych i gospodarki odpadami,
4)    w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na innych terenach i terenach ogólnodostępnych.

Podstawa prawna § 21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg – Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r.  (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4847).