Prawie 37 mln euro dla Elbląga i okolicznych gmin

Prawie 37 milionów euro - tyle pieniędzy zarezerwowanych zostało dla Elbląga i okolicznych gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dzisiaj w Ratuszu Staromiejskim prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz przedstawiciele gmin podpisali uroczyście porozumienie o powołaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. To właśnie prezydent Elbląga będzie dzielił środki, ogłaszając konkursy.- Pieniądze które otrzymamy chcielibyśmy przeznaczyć oczywiście na inwestycje drogowe, ale także na tworzenie poradni specjalistycznych oraz poprawę dostępności do bazy szpitalnej w zakresie dziedzin deficytowych takich jak opieka długoterminowa, opieka geriatryczna, rehabilitacja. Dlatego chcielibyśmy w szpitalu Specjalistycznym, byłym Wojskowym zbudować blok operacyjny w ramach tych środków, zaś w Szpitalu Miejskim stworzyć oddział Geriatrii i Pulmonologii. Środki otrzyma też Szpital Wojewódzki - mówił dziś prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Będziemy stawiać także na poprawę jakości kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne, w tym niezbędne będzie doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej. Skupimy się także na rozwoju przestrzeni publicznych, a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości - dodał prezydent Jerzy Wilk.

 

 

Porozumienie podpisali:
1.    Gmina Miasto Elbląg: Jerzy Wilk – Prezydent, Zbigniew Pater – Skarbnik        
2.    Gmina Elbląg: Genowefa Kwoczek - Wójt, Wioletta Kotkowska – Skarbnik,
3.    Gmina Milejewo: Ryszard Janusz – Wójt, Anna Kiejdo – Skarbnik
4.    Gmina Młynary: Ryszard Zając – Burmistrz, Lilla Kiljańska
5.    Gmina Tolkmicko: Andrzej Lemanowicz – Burmistrz, Renata Katarzyna Mrugała – Skarbnik,
6.    Powiat Elbląski: Sławomir Jezierski – Starosta, Maciej Romanowski – Wicestarosta.

Czym jest ZIT
Nowy okres programowania budżetu unijnego dla Polski na lata 2014-2020 zakłada wprowadzenie nowego narzędzia wspierającego rozwój terytorialny, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Ideą ZIT jest jak najlepsza współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnego potencjału i rozwiązywania problemów.


Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF) Elbląga obejmuje swoim zakresem:

Gminę Miasto Elbląg, Gminę Elbląg, Gminę Milejewo, Gminę Młynary, Gminę Tolkmicko oraz dodatkowo Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko).
W zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga liderem będzie samorząd Miasta Elbląga.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie
Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów  i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Przedsięwzięcia muszą być:
- zintegrowane i służące kompleksowemu rozwiązywaniu problemów miasta i jego obszaru funkcjonalnego;
- powiązane z rdzeniem MOF (muszą rozwiązywać problemy generowane przez miasto-rdzeń zarówno na jego terenie, jak i na obszarze całego MOF);
- znaczące dla całego obszaru realizacji ZIT (rezultaty projektu powinny być przedmiotem zainteresowania wszystkich/większości gmin należących do Związku ZIT/wchodzących w skład MOF).

Osi priorytetowe RPO Warmia i Mazury 2014-2020 i typy przedsięwzięć dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga:
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1.    Oś 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Jakość i dostępność edukacji, Poddziałanie 2.1.1 Jakość i dostępność edukacji w ZIT
Typ przedsięwzięć:
-    poprawa jakości kształcenia w szkołach/placówkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne (w tym niezbędne doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej).
2.    Oś 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Doskonalenie kwalifikacji kadr.
Typ przedsięwzięć:
-    programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/ organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy oraz uczelniami wyższymi).

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1.    Oś 6. Infrastruktura transportowa, Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura drogowa w obszarach ZIT.
Typ przedsięwzięć:
-    budowa, przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku.

2.    Oś 7. Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 7.1 Rewitalizacja na obszarach ZIT.
Typ przedsięwzięć:
-    rozwój przestrzeni publicznych – przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości.
3.    Oś 8. Dostęp do wysokiej jakości usług, Działanie 8.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i socjalną.
Typ przedsięwzięć:
-    tworzenie poradni specjalistycznych oraz poprawa dostępności do bazy szpitalnej w zakresie dziedzin deficytowych (np. opieka długoterminowa, opieka geriatryczna, rehabilitacja)

Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Z dniem 03 kwietnia br. zostało utworzone Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu.
Najważniejsze zadania Biura:
-    Koordynacja działań w zakresie projektów realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miejskiego  obszaru funkcjonalnego Elbląga,
-    Przygotowanie, monitoring i aktualizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Elbląga,
-    Obsługa merytoryczna i administracyjna Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Elbląg.