Rozpoczęła się XXVII sesja Rady Miejskiej

Na sali obecnych jest 25 radnych. Dziś głosować będą nad 31. uchwałami. Wśród nich są, m.in te dotyczące: uchwalenia budżetu Miasta Elbląg na rok 2014, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2013-2029, powołania zespołu do opracowania propozycji zmian do Statutu Miasta Elbląg, wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, zakończonego egzaminem, przyjęcia Regulaminu "Karty Dużej Rodziny" i jej wzoru oraz wniosku. Rada Miejska będzie również głosowała nad projektem uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg. W ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej udział bierze senator RP Witold Gintowt-Dziewałtowski.Rada Miejska zajmować się będzie także projektami uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2013-2029.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2014 – 2029 – DRUK Nr 1/XXVII
7. Podjęcia uchwały w sprawie budżetu Miasta Elbląg na rok 2014 – DRUK Nr 2/XXVII
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał RM w sprawie:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląga na lata 2013 – 2029 – DRUK Nr 3/XXVII
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 - DRUK Nr 4/XXVII
3/ ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków – DRUK Nr 5/XXVII
4/ zmieniająca uchwałę Nr 604/2013 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg działającego za Radę Miejską z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – DRUK Nr 6/XXVII
5/ powołania Zespołu do opracowania propozycji zmian do Statutu Miasta Elbląg – DRUK Nr 7/XXVII
6/ zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg Miastem na Prawach Powiatu a Powiatem Elbląskim w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2014 roku – DRUK Nr 8/XXVII
7/ zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Elbląg – Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu, przy ulicy Stanisława Sulimy 1 – DRUK Nr 9/XXVII
8/ zmian w uchwale Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/462/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie podziału miasta Elbląga na stałe obwody głosowania – DRUK Nr 10/XXVII
9/ wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką zakończonego egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w celu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – DRUK Nr 11/XXVII
10/ zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elblągu – DRUK Nr 12/XXVII
11/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy na narożniku ulic Szarych Szeregów i Alei Odrodzenia – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny – Południowy – Zachód w Elblągu – DRUK Nr 13/XXVII
12/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg, a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu – zmiana fragmentu
3
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg – Zdrój w Elblągu – DRUK Nr 14/XXVII
13/ uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga, uchwalonego przez Miejską Radę Narodową w dniu 13.06.1988 r. uchwałą Nr XXVI/133/88 – DRUK Nr 15/XXVII
14/ uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu rzeki Terkawki i drogi Nr 22 w Elblągu – DRUK Nr 16/XXVII
15/ zmieniająca uchwałę Nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących – DRUK Nr 18/XXVII
16/ delegowania radnych Rady Miejskiej w Elblągu na członków „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” – DRUK Nr 19/XXVII
17/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wiązowej, ul. Olchowej i ul. Suwalskiej7 w Elblągu – DRUK Nr 20/XXVII
18/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy Alei J. Piłsudskiego 17 na rzecz Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 21/XXVII
19/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 2d – DRUK Nr 22/XXVII
20/ wyrażenia zgody na udzielenie Parafii Greckokatolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Elblągu, bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Romualda Traugutta 40 – DRUK 23/XXVII
21/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Witkiewicza 1a – DRUK Nr 24/XXVII
22/ odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty – DRUK Nr 25/XXVII
23/ odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty – DRUK Nr 26/XXVII
24/ zmieniająca uchwałę sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012 – 2020” – DRUK Nr 26A/XXVII
25/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2013 rok – DRUK Nr 27/XXVII
26/ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2014 rok - DRUK Nr 28/XXVII
27/ zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu – DRUK Nr 29/XXVII
28/ przyjęcia Regulaminu „Karty Dużej Rodziny”, jej wzoru, wzoru wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” oraz podstawowego katalogu zniżek – DRUK Nr 30/XXVII
29/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat – DRUK Nr 31/XXVII
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad