Nie wzrosną stawki podatku od nieruchomości

Podczas wczorajszej sesji, po burzliwej dyskusji radni przyjęli projekt uchwały przygotowany przez prezydenta Jerzego Wilka dotyczący stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Część radnych chciała zwiększenia stawki podatku, jednak ostatecznie przegłosowano projekt prezydenta, zgodnie z którym mieszkańcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą tyle, co w tym roku.

 


- Biorąc pod uwagę kondycję finansową elbląskich przedsiębiorców, zwiększenie liczby wniosków podatników w sprawie przyznania ulg podatkowych, wysoką stopę bezrobocia w mieście Elblągu (17,3 % za miesiąc lipiec 2013r.), a także nie ograniczanie warunków sprzyjających do rozwoju przedsiębiorczości na rynku elbląskim, proponuje się pozostawienie stawek na poziomie roku 2013 – czytamy w uzasadnieniu uchwały przygotowanej przez prezydenta Jerzego Wilka.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Elbląga:

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,77zł od 1m2 powierzchni –

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,31zł od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36zł od 1m2 powierzchni –

od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 0,66zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,34zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,31zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,32zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.