Strategia rozwoju Elbląga – prace warsztatowe

strategia
Trwają prace nad Strategią Rozwoju Elbląga 2020+. Wczoraj w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej odbyło się kolejne spotkanie zespołu, który opracowuje ten dokument. Prace przybrały warsztatową formę.

Przygotowanie dokumentu koordynuje profesor Wojciech Dziemianowicz (Geoprofit).

Do czego dążymy?
Cel główny zapisany w Strategii to – wzrost społeczno-gospodarczy Elbląga i jego obszaru funkcjonalnego, bazującego na wysokim poziomie kapitału ludzkiego i innowacyjności firm.

W zapisach dokumentu, miasto i jego mieszkańcy mają osiągnąć cel główny poprzez cztery cele strategiczne, są to: wzrost konkurencyjności i wyspecjalizowanej gospodarki, wysokiej jakości kapitał społeczny, nowoczesna infrastruktura oparta o innowacje i wreszcie najszerszy strategiczny cel, którym jest integracja Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dobrze skonstruowane cele przekładają się na realizację strategii i dlatego uczestnicy skupili się na konkretnych działaniach, które w najbliższych latach miasto będzie musiało zrealizować.

Dokument powinien zostać opracowany do końca tego roku i w 2014 roku przyjęty przez Radę Miejską w 2014 roku .  

strategia
strategia
strategia
strategia