Rozpoczęła się XXVI sesja Rady Miejskiej

Na sali obecnych jest 25 radnych. Dziś głosować będą nad 53. uchwałami. Wśród nich są, m.in te dotyczące emisji obligacji komunalnych oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, przyznawania Nagrody Prezydenta Elbląga, wprowadzenia na terenie miasta Elbląg Programu "Karta dużej rodziny", zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej.

Rada Miejska zajmować się będzie także projektami uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2013-2029.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Miejskiej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga w 2012 roku
– DRUK Nr 1 /XXVI
7. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o stanie sanitarnym miasta Elbląga za rok 2012
– DRUK Nr 2/XXVI
8. Raport o stanie sanitarnym obszarów nadzorowanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w 2012 roku
– DRUK Nr 3/XXVI
9. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej wynikających z uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za okres 2012 roku
– DRUK Nr 4/XXVI
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Elbląga w roku szkolnym 2012/2013
– DRUK Nr 4A/XXVI
2
11. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał RM w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląga na lata 2013-2029
– DRUK Nr 5/XXVI
2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013
– DRUK Nr 6/XXVI
3) stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga
– DRUK Nr 7/XXVI
4) zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg
– DRUK Nr 8 /XXVI
5) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny przypadających Gminie Miasto Elbląg oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych
– DRUK Nr 9/XXVI
6) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
– DRUK Nr 10/XXVI
7) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląga na lata 2013-2029
– DRUK Nr 10A/XXVI
8) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013
– DRUK Nr 10B/XXVI
9) zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
– DRUK Nr 11/XXVI
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportowej
– DRUK Nr 12/XXVI
11) przyznawania Nagrody Prezydenta Elbląga
– DRUK Nr 13/XXVI
12) zmieniająca statut Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu
– DRUK Nr 14/XXVI
3
13) wprowadzenia na terenie miasta Elbląg Programu „Karta dużej rodziny”
– DRUK Nr 15/XXVI
14) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania Gminy Miasto Elbląg z innymi gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenów tych gmin doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu
– DRUK Nr 16/XXVI
15) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2013 rok
– DRUK Nr 17/XXVI
16) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
– DRUK Nr 18/XXVI
17) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu
– DRUK Nr 19/XXVI
18) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Królewieckiej, między ulicami Marymoncką, Fromborską a osiedlem Dąbrowa w Elblągu
– DRUK Nr 20/XXVI
19) przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej w Elblągu oraz rejonu skrzyżowania ulicy Płk. Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu
– DRUK Nr 21/XXVI
20) przepisów porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących
– DRUK Nr 22/XXVI
21) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
– DRUK Nr 23/XXVI
22) wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ulicy Łęczyckiej
– DRUK Nr 24/XXVI
23) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego, za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości położonej w Elblągu przy ulicy Elizy Orzeszkowej 4
– DRUK Nr 25/XXVI
4
24) wyrażenia zgody na zbycie lokalu boksu garażowego Nr 1, położonego w budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w Elblągu, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
– DRUK Nr 26/XXVI
25) określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg
– DRUK Nr 27/XXVI
26) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
– DRUK Nr 28/XXVI
27) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
– DRUK Nr 29/XXVI
28) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Wiązowej, ulicy Olchowej i ulicy Suwalskiej w Elblągu
– DRUK Nr 30/XXVI
29) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu, z Przedsiębiorstwem Turystycznym – „Góra Chrobrego”
– DRUK Nr 30A/XXVI
30) uchwalenia Programu współpracy pomiędzy samorządem miasta Elbląga a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
– DRUK Nr 31/XXVI
31) uchwalenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Elbląskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
– DRUK Nr 32/XXVI
32) zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Elblągu
– DRUK Nr 33/XXVI
33) zmieniająca organizację Szkół Gospodarczych w Elblągu
– DRUK Nr 34/XXVI
34) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Elbląga na prawach powiatu
– DRUK Nr 35/XXVI
5
35) realizacji projektu pn. „Europejska kadra w elbląskiej oświacie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
– DRUK Nr 35A/XXVI
36) przystąpienia Gminy Miasta Elbląg do konkursu otwartego nr 1/POKL/8.2.1/2013 ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 „ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a następnie - w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizację projektu ,,OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA FIRM W ELBLĄSKIM PARKU TECHNOLOGICZNYM POPRZEZ TRANSFER SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY ” oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację projektu
– DRUK Nr 36/XXVI
37) przystąpienia Gminy Miasta Elbląg do realizacji projektu „Trening dobrze ustawiony” Priorytetu VII Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
– DRUK Nr 37/XXVI
38) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Elbląg – Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu, przy ul. Stanisława Sulimy 1
– DRUK Nr 37A/XXVI
39) przystąpienia Gminy Miasto Elbląg do realizacji projektu „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu-etap I” w ramach Osi priorytetowej 2: Turystyka, Działania 2.1: Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013
– DRUK Nr 37B/XXVI
40) przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląga
– DRUK Nr 38/XXVI
41) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Polskich
– DRUK Nr 39/XXVI
42) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Bałtyckich
– DRUK Nr 40/XXVI
43) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia pn. „Związku Miast i Gmin Morskich”
– DRUK Nr 41/XXVI
6
44) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasto Elbląg do zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych
– DRUK Nr 42/XXVI
45) wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Elbląg w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk
– DRUK Nr 43/XXVI
46) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Delegatów Hanzy
– DRUK Nr 44/XXVI
47) wyboru delegata Gminy Miasto Elbląg do Stowarzyszenia Żuławy
– DRUK Nr 45/XXVI
48) zmieniająca uchwałę w sprawie reprezentacji Miasta w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
– DRUK Nr 46/XXVI
49) wyboru przedstawiciela do Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
– DRUK Nr 47/XXVI
50) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć – „Energie Cites”
– DRUK Nr 48/XXVI
51) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej
– DRUK Nr 49/XXVI
52) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Zalewu Wiślanego
– DRUK Nr 50/XXVI
53) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”
– DRUK Nr 51/XXVI
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie obrad sesji.

Relację na żywo z sesji przeprowadza Telewizja Elbląska.