Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej wobec osób cywilnych

W dniu 29 października 2013 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 80, na podstawie którego żołnierze Żandarmerii Wojskowej w dniach 11-22 listopada 2013 roku udzielą wsparcia Policji w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego  w związku z odbywającą się w Warszawie 19 sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC – COP 19) oraz 9 sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9).Dokument ten wprowadza zapisy art. 18a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, które powodują, że żołnierze Żandarmerii Wojskowej korzystają z uprawnień funkcjonariuszy Policji.

W powyższym okresie elbląscy żandarmi będą uprawnieni między innymi do: legitymowania osób, zatrzymania ich w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, prowadzenia kontroli osobistej, a także użycia środków przymusu bezpośredniego.

Ponadto żołnierze oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu będą wspierać funkcjonariuszy Policji podczas zabezpieczenia uroczystości państwowych i obywatelskich związany z  odzyskaniem przez Polskę niepodległości, które realizowane będą w miastach województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego
w dniu 11 listopada 2013 roku.

Z poważaniem:
kierownik sekcji wychowawczej
Oddziału ŻW w Elblągu
st. chor. szt. Paweł Kowalski