Relacja z konferencji "Niepełnosprawni jako osoby seksualne"

W ramach Elbląskiego programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja „Niepełnosprawni intelektualnie jako osoby seksualne”, w ramach której  poruszono szereg ważnych problemów  zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Relacja Joanny Żbikowskiej, dyr. PPP nr 2.

Podczas konferencji głos zabrali specjaliści z różnych obszarów życia społecznego: psychologowie pracujący w elbląskich placówkach oświatowych: Urszula Łopaciuk (Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1), Marta Ulanowska i Kamila Tońska (z elbląskich poradni psychologiczno – pedagogicznych), lekarz – ginekolog Joanna Bilkiewicz – Zaryjewska, prawnik -  prokurator Marzenna Sikorska, edukatorzy – pedagodzy Bernadeta Jabłońska (biegła sądowa) i Bogumiła Salmonowicz.

Obecność tak szerokiego spektrum specjalistów – osób z lokalnego środowiska i w tym środowisku aktywnych zawodowo, umożliwiła prezentację zagadnienia seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie z różnych perspektyw, dając przy tym podstawy do dobrego myślenia o potencjale specjalistycznym, jakim dysponuje nasze miasto. Wszystkim tym osobom należą się wyrazy uznania dla ich kompetencji – wiedzy popartej doświadczenie wynikającym z pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz dla umiejętności mówienia w sposób przystępny o sprawach, które nie są łatwe: o znaczeniu sfery seksualności dla funkcjonowania człowieka, o wadze faktu, że człowiek jest całością psychofizyczną i niezależnie od problemów rozwojowych wymaga zrozumienia i świadomego wsparcia w każdym obszarze swojego człowieczeństwa, o problemach zdrowotnych i prawnych, które rodziców i opiekunów powinny skłaniać do działania.

Prelegenci wskazali zgodne z uznanymi prawami oraz związane z normami społecznymi i zdrowotnymi metody oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych. Ukazali możliwości prawne realizacji potrzeb życiowych przez osoby z upośledzeniem umysłowym. Ukierunkowali myślenie na temat problemów zdrowotnych związanych ze sferą intymną. Odnieśli się do zagrożeń, na które narażone są osoby niepełnosprawne intelektualnie.

O poziomie zainteresowania problematyką a także o trafności doboru formy przekazu świadczy ilości osób, które wzięły udział w konferencji. Przedstawione deklaracje dotyczące potrzeb edukacyjnych środowiska dowodzą zasadności starań, by kontynuować tego typu działania.

W imieniu organizatorów: Joanna Żbikowska – dyrektor PPP nr 2 w Elblągu