Samorząd województwa dołoży do projektów NGO

Do 8 maja organizacje pozarządowe mogą starać się o dodatkowe pieniądze na dofinansowanie wkładu własnego do projektów, na które zdobyły pieniądze z programów krajowych i zagranicznych.

- Organizacje pozarządowe działają coraz bardziej profesjonalnie. Przeznaczyliśmy pieniądze na ten konkurs, bowiem chcemy wspierać taki proces. Projekty bardzo dobrze ocenione poza regionem, mają też szansę uzyskać pomoc ze strony samorządu województwa – komentuje marszałek Jacek Protas.  

W tym roku na dofinansowania wkładu własnego samorząd województwa przeznaczy 70 tys. złotych. Projekty mogą dotyczyć dziesięciu zadań:
- edukacja i promocja zdrowia publicznego
- rozwój kultury fizycznej
- integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwem
- kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- rozwój turystyki
- aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
- wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie
- rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
- integracja środowisk kombatanckich

Więcej informacji na stronie internetowej: bip.warmia.mazury.pl