Terkawka – terenem inwestycyjnym

Elbląg otrzymał dofinansowanie dla projektu pn. "Terkawka - komplesowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu".

Przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie badań obejmie teren około 190 ha. Położony jest on wzdłuż drogi krajowej nr 22 od Węzła Wschód do granic administracyjnych miasta. Przepływa przez niego rzeka Terkawka, stąd nazwa terenu.
Ze względu na położenie przy węźle drogowym będzie on w przyszłości pełnił funkcje logistyczne. Szczegółowo określi je przygotowana w ramach projektu koncepcja zagospodarowania obszaru. Pełna dokumentacja projektowa umożliwi w przyszłości ubieganie się o środki unijne na budowę właściwej infrastruktury drogowej z uzbrojeniem pod inwestorów.
Projekt przewiduje:
1. Kompleksowe opracowanie badań geotechnicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
2. Koncepcję zagospodarowania obszaru;
3. Dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną związaną z uzbrojeniem terenu pod inwestycję;
4. Opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
5. Raport oddziaływania na środowisko.
Ogłoszenie przetargu zaplanowane jest na koniec III kwartału 2011 r.
Całkowity koszt projektu: 2 666 666,66 zł, a dofinansowanie to 2 266 666,61 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

logo

logo - logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka