Świąteczne Spotkania Elblążan - informacje dla wystawców

Upłynął już termin nadsyłania zgłoszeń dla wystawców na jarmark świąteczny. Zgłosiło się 62 wystawców, którzy będą prezentowali swoje wyroby. Kupić będzie można ozdoby świąteczne, upominki dla najbliższych, produkty spożywcze, rękodzieło. Zapraszamy na elbląską Starówkę 15 i 16 grudnia. w godz. 12.00-19.30.

Wystawców prosimy o zgłoszenie się 15 grudnia w godz. 8.00-11.00 do Biura jarmarku mieszczącego się w Ratuszu Staromiejskim, Stary Rynek 25, wejście główne, aby uzyskać informację o przydzielonym miejscu.


Kontakt do organizatora:
Leszek Linkowski
Departament Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Elblągu
55-239-31-55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

REGULAMIN JARMARKU


Rozdział I Przepisy Ogólne

§ 1. Postanowienia ogólne
1.    Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników Jarmarku z okazji „Świątecznego Spotkania dla Elblążan” i stanowią integralną część umowy.
2.    Złożenie przez Wystawcę Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

§ 2. Warunki podstawowe
1.    Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie umowy  czyli przesłanie Karty Zgłoszeniowej. Karta musi być podpisany przez osoby prawnie wiążące.

§ 3.  Realizacja zlecenia
1.    Warunkiem realizacji zlecenia jest terminowe dostarczenie czytelnie wypełnionych wszystkich pozycji Karty.
2.    Wystawca traci prawo udziału w Jarmarku w przypadku niedotrzymania warunków objętych Regulaminem w § 2 pkt 1.
3.  Gdyby impreza nie odbyła się lub została przerwana z przyczyn niezależnych od organizatora, nie jest on zobowiązany do zwrotu kwot poniesionych przez uczestnika ani do wypłacenia odszkodowania.

§ 4.Lokalizacja stoisk
1.    Lokalizacja stoiska wynika z życzeń Wystawcy, warunków organizacyjno-technicznych Jarmarku.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany:
-   Lokalizacji stoiska.
-   Powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy.
3.    O kolejności wyboru lokalizacji decyduje kolejność zgłoszenia wg numeru na karcie zgłoszeniowej nadanego w Biurze Organizacyjnym Jarmarku.

§ 5. Zagospodarowanie stoisk
1.    Wystawca zobowiązany jest do dostarczenia eksponatów i materiałów pomocniczych na miejsce imprezy i do zabrania ich z powrotem po zakończeniu imprezy, w czasie uzgodnionym z Organizatorem. Zagospodarowanie przez Wystawców stoisk przygotowanych przez Organizatora oraz ich likwidacja może odbyć się w terminach określonych w Formularzu Wystawcy. Jarmark rozpoczyna się o godzinie 12:00 dnia 15.12.2012 r (sobota) i kończy o godzinie 19:00 dnia 16.12.2012 r. (niedziela).
2.    Wszelkie naprawy lub zmiany w formie usuwania lub dodawania materiałów muszą być przeprowadzone poza godzinami zwiedzania Targów i w uzgodnieniu z Organizatorem.
3.    Eksponaty nie mogą być zabrane z wystawy przed czasem ustalonym przez Organizatora w Karcie Zgłoszeniowej.
4.    Przejścia powinny pozostać niezablokowane. Eksponaty nie mogą być umieszczone w przejściach ani w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych i nie mogą stanowić przeszkody dla ruchu zwiedzających.
5.    Wystawca może prowadzić działalność reklamową i handlową wyłącznie w obrębie własnego stoiska w taki sposób by nie zakłócać działalności sąsiednich stoisk i nie powodować utrudnień.

§ 6. Ubezpieczenie i zabezpieczenie
1.    Organizator dokłada wszelkich starań by należycie chronić mienie wystawców. Stoiska są chronione przez Organizatora i Wystawców.
2.    W czasie Jarmarku stoiska są udostępnione Wystawcom w godzinach podanych w Karcie.
3.   W godzinach otwarcia Jarmarku w Karcie, Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt eksponatów, urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami i ubytkami.
4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żaden ubytek, uszkodzenie eksponatów przed, podczas (w godz. otwarcia) i po imprezie oraz za szkody spowodowane działaniami siły wyższej.
5.    Wystawca zobowiązuje się do ubezpieczenia eksponatów na swój własny koszt i ryzyko.
6.   Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie budynków, umeblowana, stelaży i instalacji dokonanych przez jego przedstawicieli oraz każdą osobę zatrudnioną przez niego bezpośrednio lub pośrednio.
7.    Wystawca nie może zastosować rozwiązań technicznych naruszających substancję pawilonu, chyba że uprzednio uzgodnił pisemnie to z Organizatorem.
8.    W przypadku spowodowania strat lub uszkodzenia Wystawca zostanie obciążony kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem.
9.    Wystawca zobowiązany jest swoją ekspozycję urządzić w taki sposób, by nie stanowiła zagrożenia dla osób przebywających na stoisku lub w jego pobliżu.
10. Eksponaty, plansze i dekoracje powinny być zabezpieczone przez wywróceniem, upadkiem itp. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne urządzenie stoiska spoczywa na wystawcy.
11.  Elementy ekspozycji i inne urządzenia pozostawione po zakończeniu Jarmarku bez akceptacji Organizatora uważa się za mienie porzucone.
12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób przez, podczas i po imprezie, niezależnie od okoliczności, w jakich powstały.

§ 7. Zasilanie energią elektryczną
1.    Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną mogą wykonywać jedynie uprawnieni pracownicy zatrudnieni przez Organizatora.

§  8.  Przepisy przeciwpożarowe
1.    Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu Targów.

§ 9.  Rozstrzygnięcie sporów
1.    W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą  a Organizatorem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby  Organizatora
2.    Wszelkie reklamacje Wystawcy winny być zgłoszone  Organizatorowi w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy.

Rozdział II
Przepisy szczególne dla wystawców zamawiających powierzchnię niezabudowaną

§ 10.
1.    W przypadku, gdy Wystawca zamierza samodzielnie wykonać zabudowę stoiska (ewentualnie  siłami innej firmy), jego projekt zabudowy i instalacji elektrycznej musi zostać zatwierdzony przez Organizatora.
2.    W zakresie  instalacji elektrycznej obowiązują ustalenia w § 7.
3.    Wystawca nie może – bez uzgodnienia z wykonawcą sąsiednich stoisk – łączyć swojego stelaża ze stelażem sąsiada. Wystawca nie powinien rościć pretensji, że wykonawcy sąsiednich stoisk zastosowali jednostronne plansze w stelażu, lewą stroną do jego stoiska lub, że graniczy z nieosłoniętą ścianą, oknem itp.

Rozdział III
Szczególne przepisy dla wystawców zamawiających powierzchnię zabudowaną przez Organizatora

§ 11. Projekt stoiska
1.    Wystawca winien dokonać szczegółowych uzgodnień z Organizatorem, w zakresie zabudowy stoiska w terminie i miejscu określonym w Karcie Zgłoszeniowej.
2.    Życzenia Wystawców będą uwzględniane wg kolejności zgłoszeń uczestnictwa w Jarmarku
3.    Maksymalna wysokość ścian stoiska wynosi 250 cm Wyższe ściany będą akceptowane przez Organizatora w wyjątkowych przypadkach.
4.    Organizator zobowiązuje się wykonać  stoisko  zgodnie z wersją projektu.

§ 12. Realizacja i tematyka stoiska
1.    Tematem przewodnim Jarmarku jest asortyment związany ze Świętami Bożego Narodzenia i produktami żywnościowymi oraz rękodziełem i sztuką ludową.
2.  Mocowanie eksponatów do ścian i sufitów może być dokonywane metodami akceptowanymi przez wykonawcę stoiska. Żaden przedmiot nie może być wykręcany, wbijany do ścian stoiska.
3.    W przypadku zniszczenia elementów architektury stoiska, Wystawca zostanie obciążony wartością tych elementów.