Poszukiwany wykonawca ulicy Wschodniej – bis

Gmina Miasto Elbląg ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn. „Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej-bis w Elblągu”. Oferty można składać do 20 lipca 2012 roku.
Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych prawem zezwoleń i następnie wykonania na ich podstawie robót budowlanych dla realizacji inwestycji budowy drogi powiatowej ul. Wschodniej-bis w Elblągu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają m.in. warunki dotyczące:
•    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
•    wykazują się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
•    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków dostępne są tutaj.
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót drogowych ul. Wschodniej polegających m.in. na wybudowaniu ronda w miejscu skrzyżowania ul. Łęczyckiej z Wschodnią. Celem projektu jest zapewnienie dostępu komunikacyjnego do obszaru turystyczno-rekreacyjnego EUROPARK poprzez bezpośrednie połączenie z regionalnym systemem drogowym w postaci drogi wojewódzkiej nr 509 Elbląg-Młynary-Orneta.
Realizacja inwestycji poprawi dostępność do terenów korzystnych z punktu widzenia rozwoju potencjału usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych.
Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2013 roku.
Całkowite koszty projektu: 8.540.360 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.997.818 PLN
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

logo