Wschodnia ma Inżyniera Kontraktu

Gmina Miasto Elbląg, podpisała umowę z firmą Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., która będzie pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej-bis w Elblągu”.

Przedmiotem umowy jest przygotowanie dokumentacji (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), uczestnictwo w przeprowadzeniu przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wykonawca w ramach kontraktu będzie zobowiązany także do:
•    wykonania analizy prawidłowości przygotowanej przez wybranego wykonawcę dokumentacji projektowej
•    weryfikacji złożonego przez wykonawcę harmonogramu inwestycji
•    obsługi okresu gwarancyjnego wykonanych robót  

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót drogowych ul. Wschodniej polegających m.in. na wybudowaniu ronda w miejscu skrzyżowania ul. Łęczyckiej z Wschodnią. Celem projektu jest zapewnienie dostępu komunikacyjnego do obszaru turystyczno-rekreacyjnego EUROPARK poprzez bezpośrednie połączenie z regionalnym systemem drogowym w postaci drogi wojewódzkiej nr 509 Elbląg-Młynary-Orneta.
Realizacja inwestycji poprawi dostępność do terenów korzystnych z punktu widzenia rozwoju potencjału usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych.

Realizacja projektu przewidziana jest w IV kwartale 2014 roku.
Całkowite koszty projektu: 8.540.360 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.997.818 PLN

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

logo