Opracują dokumentację dla projektu

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowy istniejących sal na pracownie komputerowe, w sześciu placówkach edukacyjnych w Elblągu. Wpłynęła jedna oferta złożona przez APR PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA.

Zamówienie wykonane było w ramach projektu Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych, który dofinansowany jest z funduszy europejskich. Wyłoniony wykonawca do 20.07.2012 roku musi przygotować:
•    projekty budowlane i projekty wykonawcze przebudowy sal na pracownie komputerowe w zakresie określonym w Studium Wykonalności
•    przedmiary robót w branży budowlanej i elektrycznej w układzie specyfikacyjnym
•    uproszczone kosztorysy inwestorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego
•    specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
•    zbiorcze zestawienie kosztów
Projektem objętych jest:
•    Zespół Szkół Mechanicznych
•    Centrum Kształcenia Praktycznego
•    Centrum Kształcenia Ustawicznego
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
•    IV Liceum Ogólnokształcące
Całkowity koszt projektu: 1.596.284,21 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.356.841,57 PLN
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.


logo