Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

W związku z intensywnymi opadami śniegu, Straż Miejska przypomina, że za uprzątnięcie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników miejskich położonych wzdłuż nieruchomości, niezależnie czy to jest nieruchomość gruntowa czy budynek, odpowiadają właściciele tych nieruchomości.

Obowiązek taki nakłada ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu XXX/758/2006 z 22 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 123, poz. 1958).
Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, zagrożone są karą  grzywny.