Projekt ERKON „Praca się opłaca” nagrodzony w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2011”

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych i projekt „Praca się opłaca” zajął pierwsze miejsce w kategorii „Niepełnosprawni”. Tym samym znalazł się w gro nie dziesięciu laureatów, którzy uzyskali tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2011” w ramach konkursu „Dobre Praktyki EFS 2011”.
Na tegoroczny konkurs nadesłano 97 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze wszystkich zgłoszeń po ocenie formalnej i merytorycznej, jury konkursowe wybrało 10 wyróżnionych projektów w czterech kategoriach:
- wsparcie osób niepełnosprawnych,
- zasada równości szans płci,
- integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.

Przy ocenie poszczególnych zgłoszeń brano pod uwagę: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągniętych wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia, jak również stopień realizacji złożonych wskaźników oraz wypełniania przez projektodawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, bądź występowanie nieprawidłowości w czasie realizacji projektu.

Zdaniem jury, nie wszystkie wnioski zgłoszone do konkursu zasługiwały na przyznanie pierwszego miejsca. Dlatego, tylko w dwóch kategoriach („Wsparcie osób niepełnosprawnych” i „Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”) wyróżniono projekty najwyższa punktacją. Nagrodą dla najwyżej ocenionych będzie studyjny wyjazd dla dwóch reprezentantów każdego z projektów do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jedno z dwóch przyznanych pierwszych miejsc w konkursie zajął projekt Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych „Praca się opłaca”.
- Ogłoszenie wyników konkursu Dobre praktyki EFS było dla nas miłym zaskoczeniem, szczególnie, że dowiedzieliśmy o tym dzisiaj – w pierwszym dniu nowego roku. Jest to dla nas cenna nagroda i podziękowanie za trud włożony w realizację projektu. Jest to także uhonorowanie postaw naszych beneficjentów, którym „chciało się chcieć”, i którzy zmienili swoje życie dzięki uczestnictwu w projekcie - mówi Krzysztof Grablewski, który był koordynatorem nagrodzonego projektu ERKON. - Chciałbym przy okazji podziękować całemu zespołowi realizującemu projekt "Praca się opłaca" za wielkie zaangażowanie w jego realizację.

Projekt „Praca się opłaca” oferował wszechstronne wsparcie dla 30 osób niepełnosprawnych po 45. roku życia, które chciały pracować a nie miały potrzebnych kwalifikacji. Dzięki niemu zdobyły umiejętności i uprawnienia do wykonywania zawodu. Do udziału w projekcie mogły się zgłaszać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, pozostające bez zatrudnienia, z powiatu ziemskiego i grodzkiego elbląskiego. W ramach projektu odbywały się warsztaty psychologiczne a tuż po nich, doradca zawodowy utworzył każdemu beneficjentowi Indywidualny Plan Działania, który pozwolił na dostosowanie wsparcia szkoleniowego i praktyk zawodowych do indywidualnych potrzeb. Odbyły się również warsztaty zawodowe, na których uczestnicy projektu m.in. trenowali zachowania asertywne, uczyli się jak radzić sobie ze stresem, jak napisać dobre CV i list motywacyjny a następnie poprawnie wysłać go do pracodawcy. Kolejnym punktem projektu było szkolenie ECDL Start, które zaznajomiło uczestników projektu z z obsługą komputera w czterech modułach: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, usługi w sieciach informatycznych.

Po ukończeniu kursu komputerowego, który poświadczony został odpowiednim certyfikatem, na uczestników całego projektu czekały szkolenia zawodowe. Szkolenia zależały od preferencji danego uczestnika i odbywały się z następujących specjalności: agent ochrony, kucharz, obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC, samodzielny księgowy, obsługa Call Center oraz nowoczesny magazynier + obsługa wózka jezdniowego. Szkolenia zakończyły się egzaminami zewnętrznymi, po zdaniu których uczestnicy otrzymali świadectwa/certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu. 10 beneficjentów, którzy nie posiadali doświadczenia zawodowego w zawodzie, który zdobyli podczas szkolenia mogli odbyć 3 – miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców. Dodatkowo, w związku z powstałymi oszczędnościami po analizie potrzeb beneficjentów zorganizowane zostały trzy dodatkowe warsztaty: warsztat radzenie sobie ze stresem w kontakcie z pracodawcami, warsztat skuteczne metody poszukiwania pracy oraz warsztat z autoprezentacji i wizażu.
Po zakończeniu projektu spośród całej grupy aż 19 beneficjentów znalazło zatrudnienie.

Rafał Sułek
„Razem z Tobą”